۲۰- و در صفحه ۳۵۰ می‌گوید:

ابن عباس می‌گوید: پیامبر خداص متعه کرد. عروه بن الزبیر گفت: ابوبکر و عمر متعه را تحریم کرده‌اند. ابن عباس (با ناراحتی) گفت: این مردک چه می‌گوید: «مايقول عريه»؟ شخصی گفت: می‌گوید که ابوبکر و عمر از متعه نهی کردند. ابن عباس گفت: می‌بینم که این‌ها هلاک می‌شوند، من می‌گویم، پیامبر گفت، و آن‌ها می‌گویند عمر و ابوبکر گفتند!.

تیجانی این اثر را نقل می‌کند و استدلال می‌کند که موضوع ازدواج متعه است و این فریبکاری و دروغگویی تیجانی را می‌رساند زیرا سخن حضرت ابن عباسب و عروه درباره متعه حج است نه متعه زنان. و شیعه هم به این مطلب اعتراف می‌کنند زیرا آن‌ها معتقدند که حضرت ابوبکر از متعه زنان جلوگیری نکرد بلکه حضرت عمرس بود که جلوگیری کرد.

و صحیح اینست که رسول خداص از متعه زنان جلوگیری کرد چنانچه در صحیح بخاری و مسلم آمده است که حضرت علی بن ابی‌طالبس فرمودند: رسول خداص روز خیبر از گوشت الاغ‌های اهلی و متعه زنان نهی کرد [۲٧٩].

و شیعه نیز این حدیث را از حضرت علیس در کتاب‌هایشان روایت کرده‌اند [۲۸۰].

[۲٧٩] فتح الباری: کتاب الـمغازی، باب عزوه خیبر، شماره: ۴۲۱۶. و صحیح مسلم: کتاب النکاح، شماره: ۲٩. [۲۸۰] وسائل الشیعة: ۲۱/۱۲، التهذیب: ٧/۲۵۱، الاستبصار: ۳/۱۲۴.