۱۲- و در صفحه ۲۴۰ می‌گوید:

دوم ـ و سه روز پیش از وفات پیامبر و درست آن هنگام که درد بر حضرت افزون شد، از مردم خواست که قلم و کاغذی برایش بیاورند تا مطلبی را برای آن‌ها بنویسد هرگز پس از او، گمراه نگردند، عمر بن خطاب گفت: «درد بر رسول خدا افزایش یافته و او هذیان می‌گوید و کتاب خدا ما را بس است» ودر حاشیه کتاب می‌گوید: «صحیح بخاری: ج۵، ص: ۱۳۸، مرض النبي ووفاته».

این سخن تیجانی دروغ و بی‌اساس است -عامله الله بما يستحق- زیرانه در صحیح بخاری و نه در کتابی دیگر آمده است که حضرت عمرس گفته است که رسول خداص هذیان می‌گوید: و پاسخ تفصیلی این نکته را در پاسخ‌مان به کتاب [ آنگاه.. . . . هدایت شدم، فقره شماره: ۳۰] نگاه کنید.