٧- تیجانی در صفحه ۶۳ می‌گوید:

و روایت می‌کنند که او در ماه رمضان جنب می‌شد و نماز صبحش فوت می‌شد.

اینهم دروغی دیگر از طرف تیجانی است -عامله الله بما يستحق-. چه کسی گفته است که پیامبرص با جنابت صبح می‌کرد و نماز صبحش فوت می‌شد؟ تیجانی حدیث را به صحیح بخاری نسبت داده‌است در صورتیکه در صحیح بخاری نیامده است که (نماز صبحش فوت می‌شد). این جمله را تیجانی از طرف خودش به حدیث افزوده است. در صورتیکه راوی در این حدیث می‌خواهد بگوید که جنابت با روزه منافاتی ندارد.