۱- تیجانی در صفحه ۳۶ می‌گوید:

و برخی اضافه می‌کنند بر سنت پیامبر، سنت تمام اصحاب (هر کدام باشد) و در این باره حدیثی نقل می‌کنند که فرمود: «اصحاب من مانند ستارگان‌اند، به هر کدام اقتدا کنید هدایت می‌شوند»!! و حدیث: «اصحاب من نگهدارنده امتم هستند». ودر حاشیه چنین آورده است: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» و «أصحابي أمنة لأمتي». [صحیح مسلم: کتاب: فضائل الصحابة، و مسند احمد بن حنبل: ج ۴، ص: ۲٩۸].

این سخن تیجانی هم فریب است و هم دروغ زیرا او به خواننده چنین وانمود می‌کند که هردو حدیث در صحیح مسلم و مسند احمد وجود دارند در صورتیکه چنین نیست. حدیث: «أصحابي أمنة لأمتي» را مسلم واحمد روایت کرده‌اند. اما حدیث: «أصحابي كالنجوم»، حدیثی بسیار ضعیف است. نه مسلم و نه احمد، هیچ‌کدام آن را روایت نکرده‌اند [۲۳۲].

[۲۳۲] سلسلة الأحادیث الضعیفة: شماره: ۵۸.