۱۶- و در جلد ۲، ص ۶۵-۶۶ می‌گوید:

پس از عمر، نوبت به خلیفه سوم، عثمان رسید که او هم همان روش را دنبال کرد بر منبر نشست و به صراحت اعلام نمود: «روا نیست کسی حدیثی از رسول خداص نقل کند که من در زمان ابوبکر و عمر آن را نشنیده باشم». [اخرجه احمد: ۱/۳۶۳] [۲۲۵].

آیا فردی عاقل از شیعیان پیدا نمی‌شود که مسند احمد را باز کند و نگاه کند که آیا این نسبت و ذکر مرجع درست است یا نه؟

[۲۲۵] این جمله: «أخرجه احمد: ۱/۳۶۳». «احمد روایت کرده» را در ص: ۲۰۵ کتاب عربی می‌نوانید بنگرید در ترجمه فارسی برادر کذاب تیجانی، جواد مهری آن را حذف کرده است. (مترجم).