۱۵- و در جلد ۲، ص ۳۸ می‌گوید:

ولی در جای دیگر تناقض می‌گوید (بخاری) و خود را رد می‌کند و ثابت می‌نماید که عمر بن خطاب، میراث پیامبر را به همسرانش تقسیم کرد.

تیجانی در این مطلب از دو سلاح دروغ و فریب‌کاری با هم استفاده کرده است. حضرت عمر میراث پیامبرص را تقسیم نکرد و هیچ‌یک از علماء نگفته‌اند که همسران پیامبرص از او میراث بردند واین مساله را فقط تیجانی در این زمان کشف کرده است عمرس، میراث پیامبرص را تقسیم نکرد بلکه سهم رسول خداص از خیبر برای خانواده‌اش بود (و در زمان خود پیامبرص، همسران وی این سهم را داشتند).