۱۲- ودر ج ۱، صفحه ۲۵۳ می‌گوید:

. . . . که برخی از آنان مانند مسلیمه کذاب و طلیحه و سبحاح دختر حارث و پیروان‌شان ادعای نبوت کرده بودند، و همه آنان از اصحاب بودند.

این افراد از اصحاب تیجانی و ابلیس‌اند اما یاران و اصحاب رسول خداص نیستند و این شایستگی را هم ندارند و هیچیک از علماء نگفته است که این‌ها از اصحاب‌اند.

مسلیمه در حیات پیامبرص، ادعای نبوت نمود، و طلیحه با تعدادی دیگر مرتد شدند و سرانجام توبه کرد و به اسلام باز گشت.