۱۰- تیجانی د رج ۱، صفحه ۱۵٧ می‌گوید:

و همچنین بدانی که آیه تطهیر، مانند دوری آسمان از زمین با او (عایشه) فاصله دارد.

چگونه این آیه شامل حال عایشه می‌شود در حالیکه شما روایت کردید که عایشه با علی در یک رختخواب می‌خوابید [۲۱٧] و چهل درهم از راه خیانت جمع‌آوری کرد [۲۱۸]. و علی بر ران او می‌نشست [۲۱٩]. اینست حال حضرت عایشه صدیقهل نزد، شما درحالیکه خداوند فرموده است که همسران پیامبرص، مادران مومنانند و بدون شک شما نمی‌پذیرید که عایشهل مادر شما و او هم شما را به فرزندی نمی‌پذیرد.

[۲۱٧] بحارالأنوار:۴۰/۲. [۲۱۸] مشارق أنوار الیقین: ۸۶. [۲۱٩] از آگاهان بپرسید: ص: ۱٩۵.