۸- و در ج ۱، صفحه ۱۵۳ می‌گوید:

«و همانا عائشه بسیار پیامبر خداص را اذیت کرد و دل مبارکش را بدرد آورد ولی پیامبر با آن اخلاق والا و صبر بسیار، تحمل می‌کرد و به او مهربانی مین‌مود و بسیار می‌گفت: (عایشه، شیطانت برتو مستولی شده است). و تأسف می‌خورد که خداوند او و حفصه دختر عمر را تهدید کرده است».

اینکه تیجانی می‌گوید: «عایشه بسیار پیامبر خداص را اذیت کرد»، دروغ است. زیرا کتب اهل سنت گواهی می‌دهند که محبوب‌ترین مردم نزد رسول خداص، عایشه صدیقهل بود. [بروایت بخاری] [۲۱۲].

و مردم برای پیامبرص هدیه نمی‌فرستادند مگر هنگامی که در خانه عایشهل بود [۲۱۳] و پیامبر خداص دو شب را به عایشه صدیقهل اختصاص داده بود اما سایر امهات المومنین چنین نبودند اما کتب شیعه قابل اعتماد نیستند زیرا دروغ‌های زیادی در کتب آن‌ها وجود دارد و بهترین دلیل بر اینکه دروغ بسیار می‌گویند، همین کتاب و سائر مؤلفات تیجانی وکتاب‌های دیگر است.

و این سخن تیجانی که: «پیامبر بسیار می‌گفت: و عایشه برتو شیطانت مستولی شده و تأسف می‌خورد که خداوند او و حصفه دختر عمر را تهدید کرده است» سرتاسر دروغ است و گوینده آن از گفتنش باید شرم و حیا کند.

[۲۱۲] فتح الباری: کتاب فضائل الصحابه، باب لو کنت متخذأ خلیلاً، شماره: ۶۲ ۳۶. [۲۱۳] فتح الباری: کتاب فضائل الصحابه، باب فضل عائشه, شماره: ٧۵ ۳٧.