٧- تیجانی و در ج ۱، صفحه ۱۴۱-۱۴۲ می‌گوید:

زیرا اهل سنت در صحاح خود روایت می‌کنند که این آیه (آیه تطهیر) درباره پنج تن نازل شده و آنان عبارتنداز: محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین.

پاسخ تفصیلی آن را در پاسخ به کتاب (آنگاه. . . . هدایت شدم) بند شماره ۳۸ بنگرید.