۴- و درج ۱، صفحه ۸۶ می‌گوید:

شما معتقد به عصمت او (پیامبر) فقط در تبلیغ قرآن هستید و در غیرآن، او را مانند دیگر مردم می‌دانید که هم اشتباه می‌کند و هم درست می‌گوید.

جواب تفصیلی این مطلب را در پاسخ به کتاب «آنگاه. . . . . (هدایت شدم) بند شماره: ٩ نگاه کنید، این سخن او تکراری است.