۶۴- و در صفحه۲٩۰ می‌گوید:

«حضرت [۱٩۸] فرمود: (در مورد اهل بیت) برآنان پیشی نگیرید که هلاک می‌شودید و از آنان تخلف نجوئید که هلاک می‌شوید و به آنان یاد ندهید چرا که آنان از شما داناتر هستند».

این حدیث، دروغی است که بر رسول خداص بسته شده است.

خواننده گرامی! همیشه با من، سخن تیجانی را به خاطر داشته باش که گفت:

«فقط به احادیث صحیحی که مورد اتفاق شیعه وسنی است، اعتماد می‌کنم و فقط به احادیث صحیح استدلال می‌کنم». تا میزان دروغ‌گویی و وعده خلافی‌هایش را بشناسی.

این حدیث را هیثمی در کتابش «مجمع الزوائد» [۱٩٩] آورده است و می‌گوید: در اسنادش حکیم بن جبیر است.

امام احمد می‌گوید: حکیم بن جبیر، فردی ضعیف و منکر الحدیث است، دار قطنی می‌گوید: متروک است. شعبه می‌گوید: اگر از حکیم بن جبیر حدیث نقل کنم، بیم دارم وارد آتش جهنم شوم. و جوزجانی می‌گوید: حکیم، فردی، کذاب است [۲۰۰].

[۱٩۸. [ ] یعنی رسول خداص. (مترجم) [۱٩٩] مجمع الزوائد: ٩/۶۳-۶۴. [۲۰۰] حدیثی که راوی آن چنین فردی باشد از چه اعتباری برخوردار است که تیجانی به آن استدلال می‌کند (مترجم)