۶۰- و در صفحه ۲۶۸ می‌گوید:

«مثل اهل بیت من، مثل کشتی نوح است در قومش، هرکه در آن سوار شد نجات یافت و هرکه از آن تخلف کرد غرق شد. و فرمود: مثل اهل بیت من، درمیان شما، مثل باب حطه بنی‌اسرائیل است که هرکه در آن داخل شد آمرزیده گشت».

آیا این حدیث و امثال این‌ها، احادیث مورد اتفاق و احادیث صحیح هستند؟ حدیث اول از پیامبرص به صحت نرسیده است بلکه دروغی است که بر رسول خداص بسته شده است و این حدیث را امام ذهبی [۱٧۵]، ابن کثیر [۱٧۶]، البانی [۱٧٧]، وادعی [۱٧۸] و دیگران ضعیف دانسته‌اند. ودر سند حدیث افراد زیر وجود دارند.

۱- مفضل بن صالح: امام بخاری و ابوحاتم در مورد او گفته‌اند: منکر الحدیث (حدیث او منکر است).

۲- حنش کنائی: امام بخاری می‌گوید: مردم درباره حدیث او صحبت می‌کنند. و امام نسائی می‌گوید: لیس بالقوى (وی در حدیث قوی نیست). و ابن حبان می‌گوید: وی، خودش بتنهائی از حضرت علیس چیزهایی روایت می‌کند که شباهتی با احادیث افراد مورد اعتماد ندارد.

۳- ابو اسحاق سبیعی: فرد مورد اعتمادی است اما مدلس است و اینجا تصریح به سماع ننموده است [۱٧٩].

هیثمی در مورد حدیث دوم می‌گوید: این حدیث را طبرانی در «الـمعجم الصغير» و «الـمعجم الأوسط» روایت کرده است و در سند آن افرادی هستند که آن‌ها را نمی‌شناسم [۱۸۰].

[۱٧۵] میزان الاعتدال: ۴/۱۶٧. [۱٧۶] تفسیر القرآن العظیم: ٧/۱٩۱. [۱٧٧] ضعیف الجامع: ۱٩٧۲. [۱٧۸] ریاض الجنة فی الردعلى اعداء السنة: ص: ۲۱۳. [۱٧٩] حدیث با این ویزگی‌ها ضعیف است و قابل استدلال نیست. (مترجم) [۱۸۰] چنین حدیثی که افراد شناخته نشده آن را روایت کنند قابل استدلال نیست. (مترجم)