۵٧- و در صفحه ۲۴۴ می‌گوید:

«و این شباهت دارد به سخنی که پیامبرص در مناسبت دیگری به علی فرمود: ای علی، تو هستی که برای امتم بیان می‌کنی، آنچه از من در‌باره‌اش اختلاف کنند».

باور کردنی نیست، هر گز پیامبرص چنین سخنی نگفته است بلکه این حدیث ساخته کذابین و دروغگویان است. در سند این حدیث ضرار بن صرد است و او کذاب و دروغگو است [۱۶۶]. این معین درباره ضرار می‌گوید: کذاب است، نسائی می‌گوید: فرد مورد اعتمادی نیست امام ذهبی می‌گوید: من معتقدم که این حدیث ساخته و پرداخته ضرار بن صرد است.

عزایزان خواننده! فراموش نکنید آقای تیجانی متعهد شد چنانچه در شماره فقره: ۵۵ متذکر شدیم که فقط احادیث صحیح را بیاورد.

[۱۶۶] امام ذهبی در زندگینامه ضرار بن صرد در کتاب میزان الاعتدال: ۲/۳۲۸ ذکر کرده است.