۵۳- و در همین صفحه می‌گوید:

«و من همچون گذشته، مورد استناد قرار نمی‌دهم جز روایت‌هایی که هر دو گروه برآن اجماع واتفاق نظر دارند، از جمله این احادیث:

الف: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا». «من شهر علم و علی دروازه آنست».

این حدیث صحیح نیست بیشتر علماء آن را ضعیف قرار داده‌اند و اینک سخنان ائمه حدیث درباره این حدیث:

۱- امام بخاری: «این حدیث منکر است، هیچ وجه صحیحی ندارد» [۱۴۳].

۲- ابو حاتم رازی: «حدیث اصل و حقیقتی ندارد» [۱۴۴].

۳- ابو زرعه: «چه بسیارند کسانی که درباره این حدیث رسوا شدند» [۱۴۵].

۴- ترمذی: «این حدیثی غریب و منکر است» [۱۴۶].

۵- عقیلی: «هیچ چیزی در این متن درست نیست» [۱۴٧].

۶- ابن حبان: «این حدیثی است که اصلی ندارد» [۱۴۸].

٧- دار قطنی: «این حدیث مضطرب و غیر ثابت است» [۱۴٩].

۸- ابن جوزی: «این حدیث صحیح نیست و اصلی ندارد» [۱۵۰].

٩- نووی: «این حدیث موضوع و ساختگی است» [۱۵۱].

۱۰- ابن تیمیه: «این حدیث موضوع و ساختگی است» [۱۵۲].

۱۱- ذهبی: «حدیث موضوع و ساختگی است» [۱۵۳].

۱۲- ناصر الدین البابی: «حدیث موضوع و ساختگی است» [۱۵۴].

آیا تیجانی همچنان افتخار می‌کند و می‌گوید: «مورد استناد قرار نمی‌دهم جز روایت‌هایی که هردو گروه بر آن اجماع و اتفاق نظر دارند».

[۱۴۳] الـمقاصد الحسنة: ۱٧۰. [۱۴۴] کشف الخفاء: ۱/۲۳۵. [۱۴۵] تاریخ بغداد: ۱۱/۲۰۵. [۱۴۶] سنن الترمذی: کتاب الـمناقب، باب علی، شماره حدیث: ۳٧۲۳. [۱۴٧] الضعفاء الکبیر: ۳/۱۵۰. [۱۴۸] الـمجروحین: ۲/۱۵۱. [۱۴٩] العلل: ۳/۲۴٧. [۱۵۰] الـموضوعات: ۱/۳۴٩. [۱۵۱] فتح الملک العلی (۵۱) [۱۵۲] مجموع الفتاوی (۱۸/۳٧٧) [۱۵۳] تلخیص الستدرک (۳/۱۲۶) [۱۵۴] ضعیف الجامع (۱۴۱۶)