۴۳- ودر صفحه ۱٩۴ می‌گوید:

بلکه آن هنگامی که خبر وفات علی را به او دادند سجده شکر بجای آورد.

هدف تیجانی اینست که حضرت عایشهل هنگامی که خبر وفات حضرت علیس را شنید، سجده شکر بجای آورد.

تیجانی این دروغ را به همه تاریخ نویسانی که حوادث سال چهلم هجری را نگاشته‌اند، نسبت داده‌است. و این جریان از دو جهت دروغ است:

۱- داستان، از اصل واساساش دروغ و ساختگی است.

۲- نسبت دادن این سخن به تاریخ نگارانی که حوادث سال چهلم هجری را نگاشته‌اند هم دروغ است. خلیفه بن خیاط، طبری، ابن کثیر، ذهبی، مسعودی و ابن اثیر، هیچ‌کدام از این تاریخ نگاران این سخن را در تاریخ‌هایشان نیاورده‌اند.

نمی‌دانم این تاریخ‌ نگاران چه کسانی هستند که حوادث سال چهلم هجری را نگاشته‌اند و این دروغ را ذکر کرده‌اند؟

بلکه من، این صحبت دروغ را در هیچ کتابی نیافتم و آیا کسی که برای خوانندگانش، اندک احترامی قائل باشد، چنین دروغ‌های می‌نویسد؟ لعنة الله على الكاذبين «لعنت خدا بر دورغگویان باد».