۳٩- و در صفحه ۱٩۱ می‌گوید:

«ولی هنگامی که فرصت برای بررسی و خواندن تاریخ پیدا کردی، در مییابی که قاتلین عثمان در درجه اول، خود اصحاب بوده‌اند و در پیشاپیش آنان ام المؤمنین عایشه بوده است که دستور به قتلش می‌داد و با اعلام روا بودن ریختن خونش می‌گفت: پیر نادان را بکشید که کافر شده است».

﴿سُبۡحَٰنَكَ هَٰذَا بُهۡتَٰنٌ عَظِيمٞ [النور: ۱۶]. «این افتراء و تهمت بزرگی است». سوگند به پروردگاری که معبودی جز او نیست که این سخن دروغ و لکه عار و ننگی بر چهره تیجانی و پیروان اوست. این روایت از طریق سیف بن عمر تیمی نقل شده است و او کذابی معروف است [۱۰۶] امام نسائی در باره او می‌گوید:

«سیف بن عمر کذاب است». این حبان می‌گوید: احادیث ساختگی از افراد مورد اعتماد روایت می‌کند و متهم شده است که زندیق است [۱۰٧].

[۱۰۶] تاریخ الطبری: ۳/۴٧۳. [۱۰٧] بیوگرافی سیف بن عمر را در کتاب‌های رجال امثال تهذیب التهذیب ومیزان الاعتدال نگاه کنید.