۳۴- تیجانی در صفحه ۱۲۵ [٩۴] می‌گوید:

رسول خداص متخلفین از سپاه اسامه را لعنت کرد.

این دروغ و کذب است به ثبوت نرسیده است که رسول خدا کسانی را که از سپاه اسامه تخلف نمایند، لعنت کند و دلیل و گواه بر مدعی است تیجانی قبلاً ادعا کرد که استناد نمی‌کند مگر به آنچه نزد شیعه و سنی مورد اتفاق و صحیح باشد.

[٩۴] این صفحه متعلق به کتاب عربی است در کتاب فارسی این عبارت را نیافتم شاید مترجم این عبارت را حذف کرده است. (مترجم)