۲٩- تیجانی در صفحه ۱۴۰ می‌گوید:

«اصحاب در سپاه اسامه، خلاصه داستان: پیامبر اکرمص قبل از وفاتش به دو روز، سپاهی از سربازان را برای جنگ با رومیان آماده ساخت. و فرماندهی آن را به اسامه بن زید سپرد که عمرش در آن وقت، ۱۸ سال بود، و درمیان سربازان چند تن از شخصیت‌های مهاجرین و انصار مانند ابوبکر و عمر و ابو عبیده و دیگر بزرگان اصحاب را، بسیج نمود».

امامِ تیجانی، موسوی، قبل از او، این دروغ ساخته و پرداخته را در کتاب «الـمراجعات» مطرح کرده و می‌گوید: «مورخین متفق القول‌اند که ابوبکر و عمر در سپاه اسامه بودند [٧۲]».

این سخن موسوی و تیجانی دروغی آشکار است بحمد لله کتب سیرت و تاریخ هستند کدامیک از این کتب این اتفاق نظر را ذکر کرده‌اند و کجا چنین سخنی گفته‌اند؟

و آنچه مشهور است حضرت عمرس، در سپاه اسامه بود اما حضرت ابوبکرس امامت نماز را بعهده داشت و با سپاه اسامه نبود.

[٧۲] الـمراجعات: مراجعه شماره: ٩۰، ص: ۶۴۴، در حاشیه.