۲۱- تیجانی در صفحه ۱۰۱ می‌گوید:

و رسول خدا فرمود: «آنقدر در جستجوی دینت بگرد حتی اگر تو را دیوانه خوانند».

و در حاشیه این حدیث را به صحیح بخاری نسبت داده‌است. (در حاشیه چاپ عربی کتاب].

این دروغ و نادانی است زیرا بخاری این حدیث را روایت نکرده است و صاحبان کتب سته [۶۲] (شش‌گانه) هم این حدیث را روایت نکرده‌اند بلکه این حدیث را در هیچکدام از کتاب‌های اهل سنت نیافتم اگر کسی آن را در احادیث مکذوب بر رسول خداص دید ما را راهنمایی کند یا اینکه صدا بزند و به تیجانی بگوید: تو کذاب و دروغگوئی.

این حدیث بر روش صوفیان است که معتقدند: بیشتر اهل بهشت را بی‌خردان تشکیل می‌دهند لذا معروف به مجاذیب هستند.

[۶۲] کتب سته عبارتند از: صحیح بخاری، مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی وابن ماجه. (مترجم)