۱۴- تیجانی در صفحه ٧٩ می‌گوید:

«خوئی گفت: مسلمانان همه برادرند، چه شیعه و چه سنی، و همه خدا را می‌پرستند و به او شرک نمی‌ورزند. قرآن‌شان یکی، پیامبر‌شان یکی و قبله‌شان هم یکی است و شیعه و سنی هیچ اختلافی، هم ندارند جز در مسائل فقهی».

نعمت الله جزائری می‌گوید: ما با اهل سنت نه در مورد خدا، نه پیامبر و نه امام یکی هستیم زیرا پروردگاری که پیامبر او محمد است و خلیفه او ابوبکر است، آن پروردگار، پروردگار ما نیست و آن پیامبر، پیامبر ما نیست [۴۵].

کاشانی می‌گوید: کسیکه امامت یکی از آن‌ها (ائمه دوازده‌گانه) را انکار کند او مانند کسی است که نبوت همه پیامبران را انکار نموده است [۴۶].

مامقانی می‌گوید: آخرین چیزی که از اخبار بدست می‌آید، نافذ شدن حکم کافر و مشرک در آخرت بر هرکسی است که اثناعشری نباشد [۴٧].

بلکه خود تیجانی در سخنرانی خود در لندن -نوار‌های او وجود دارد- می‌گوید: «خدایی که راضی است که خلیفه بعد از پیامبرش، ابوبکر باشد، چنین پروردگاری نمی‌خواهیم» کدام سخن را باور کنیم؟

کسی‌که می‌خواهد بیشتر شناخت پیدا کند به کتاب «حقيقة الشيعة» تألیف عبدالله موصلی/ مراجعه کند.

[۴۵] الأنوار النعمانیه. [۴۶] منهاج النجاة: ۴۸. [۴٧] تنقیح الـمقال: ۱/۲۰۸.