۱۲- و در صفحه ٧۴ می‌گوید:

«او گفت: آیا نمی‌دانی که ابوحنیفه شاگرد امام جعفر صادق است؟ و در این باره ابوحنیفه می‌گوید: اگر آن دوسال نبود (دوسالی که در محضر امام صادق درس خوانده است) نعمان هلاک می‌شد. . . . . و مالک از ابوحنیفه فرا گرفته است».

این از دورغ‌های بی‌پایان شیعه است. ابوحنیفه/ از شاگردان جعفر صادق/ نیست و مالک/ هم از شاگردان ابوحنیفه/ نیست. این مطلب را تیجانی از کتب شیعه گرفته است انطاکی نیز همین حرف را زده‌است [۳٩].

ابوحنیفه/ نزد حماد بن ابی‌سلیمان درس خوانده است و درس خواندن او نزد جعفر صادق ثابت نیست بلکه از هم سن و سالان او بود و هر دوی آن‌ها سال ۸۰ هجری متولد شدند.

ابوحنیفه/ از جعفر/ فقط یک حدیث یا دو حدیث روایت کرده است. اما سخن تیجانی که: «مالک از ابوحنیفه فرا گرفته»، و سخن انطاکی که: «مالک علم را از ابوحنیفه گرفته است». جوابش اینست که جعفر بن محمد نزد مالک چندان مورد اعتماد نبود بلکه مالک از او روایت نمی‌کرد تا وقتیکه شخص دیگری در روایت با او نبود (یعنی تنها به قول او اعتماد نمی‌کرد) [۴۰].

[۳٩] لـماذا اخترت مذهب الشیعة، انطاکی، ص: ۲. [۴۰] این مطلب در کتب رجال مثل تهذیب، الجرح والتعدیل والـمیزان، در زندگینامه، جعفر صادق آمده است.