۳- و در صفحه ۴۵-۴۶ می‌گوید:

«به منعم گفتم: اگر می‌دانستم شیعه‌ای هرگز با شما صحبت نمی‌کردم منعم گفت: چرا؟

گفتم: برای اینکه شما مسلمان نیستید، زیرا علی بن ابی‌طالب را می‌پرستید و خوبان و میانه‌روهای شما که خداأ را می‌پرستند رسالت و پیامبری حضرت محمدص را قبول ندارند و جبرئل را ناسزا می‌گویند و معتقدند که او به امانت الهی خیانت ورزید و به جای اینکه رسالت الهی را به علی برساند به محمدص رساند؟».

سپس تیجانی می‌گوید: «من این معلومات را از کتب تاریخ مثل [فجر الاسلام، ضحي الاسلام، ظهر الاسلام] احمد امین گرفته‌ام».

این دروغی صریح و آشکار است و احمد امین چنین سخنانی در کتاب‌هایش ذکر نکرده است. بله ما اعتقاد داریم که بعضی از شیعیان معتقد به الوهیت علی هستند و آن‌ها سبئیه [٩] هستند. ولی احمد امین در کتاب‌هایش شیعه اثناعشری را ذکر کرده است و اعتقاد به الوهیت علی، عدم ایمان به رسالت محمدص و فحش دادن به جبرئل÷ را به آن‌ها نسبت نداده‌است. اما به آن‌ها کفریات دیگری نسبت داده‌است.

مثل اعتقاد به رجعت [۱۰]، غیب دانستن ائمه [۱۱]، زنده کردن مرده‌ها توسط ائمه [۱۲] تحریف قرآن [۱۳] و اعتقاد به مرتد شدن همۀ صحابهش بجز سه نفر [۱۴] و غیر این‌ها از اموری که کفر واضح و آشکار هستند.

[٩] آن‌ها هم اکنون در ایران علی اللهی گفته می‌شوند و آن‌هایی که جبرئل÷ را متهم به خیانت می‌کنند فرقه‌ای از شیعه بنام غرابیه هستند. [۱۰] ضحی الاسلام: ۳/۲۱۲. [۱۱] ظهر الاسلام: ۴/۱۱۳. [۱۲] ضحی الاسلام: ۳/۲۱٩. [۱۳] ضحی الاسلام: ۳/۲۱٧. [۱۴] ضحی الاسلام: ۳/۲۱۰.