۲- او درصفحه ۴۳ می‌گوید:

«مگر نه خداوند در حدیث قدسی می‌فرماید: بنده‌ام اطاعتم کن تو را مانند خودم قرار می‌دهم که به هر‌چه بگویی (کن) انجام پذیرد».

این حدیث قدسی (به گمان تیجانی) را در جایی که احتمال وجود آن می‌رفت در کتاب‌های موضوعات (احادیث ساختگی) هم نیافتم این از گمراهی‌های اندیشه صوفیانه‌ای است که تیجانی بر اساس آن پرورش یافته است.