مشخصات کتاب

دروغگویان را بشناسید. پاسخی کوتاه به دروغهای تیجانی
تأليف:

عثمان الخمیس


مترجم:

جعفر تقی زاده