مشخصات کتاب

مختصری در مورد زندگی شهید دکتر علی مظفریان