صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی راهکارهای شریعت برای پیشگیری و شفا چشم‌های بدشگون براساس تأثیرات آن‌ها دو نوعند

چشم‌های بدشگون براساس تأثیرات آن‌ها دو نوعند

نوع اول: چشم آزار دهنده: این نوع به همه مردم اثر می‌گذارد، هرگاه شخصی، دیگری را بدون آوردن نام خدا، تعریف و تمجید کند، تحت تأثیر این نوع چشم قرار می‌گیرد. زیرا شیطان در هنگام شنیدن تعاریف و تمجیدها در جلسه حاضر شده و در صورت اجازه خداوند بر شخص مدح شده اثر می‌گذارد.

نوع دوم: چشم هلاک کننده: این نوع چشم برخی انسان‌ها را که دارای ایمان ضعیفی هستند دربر می‌گیرد. که در صورت مدح آن توسط دیگران، شیطان بر او مسلط می‌شود و او را هلاک می‌کند، که مصداقی از فرموده پیامبر ص است: (اثر چشم در افراد حقیقت دارد و شیطان برای تأثیر، حاضر شده زیرا به بنی آدم حسادت می‌ورزد) [٧۸] . لازم به ذکراست که خود چشم ظاهری نیست که اثر می‌گذارد، زیرا انسان کور هم با مدحی که از شخصی به عمل آورد سبب چشم زدن او شده است.

درمان اثرات چشم هم با عمل کردن به حدیث نبیص امکان پذیر است که فرمود: «من تتهمون» [٧٩] آنگونه که علمای شرع با توجه به فهم خویش از این حدیث آن را تأیید کرده‌اند، نه آنگونه که برخی دنیا دوستان و پیروان آن‌ها می‌گویند که اثرات چشم نتیجه وسوسه و تلقین خود آن‌هاست!.

این قواعد را با این بیان به پایان می‌برم، اگر به تمام این قواعد عمل کردی اما اثری مشاهده ننمودی به قاعده زیر عمل کن:

[٧۸] ابتدای این حدیث «العين حق» در بخاری، ۱۰/۲۰۳ روایت شده و ادامه آن را در مسند امام احمد (شماره ۲۱۴۳٩) و با الفاظ «يحضرها بها» و «يحضرها» آمده است. سیوطی در سنن الکجی در حدیث ابی هریره آنرا تقویت نموده است. ترمذی هم با وی موافق است، هیثمی در ۵/۱۰٧ می‌گوید: آن را احمد با رجال صحیح روایت کرده است. در هر حال معنی آن درست است و با هیچ حدیثی در تضاد نیست و تجربیات و اتفاقات و نظر مشایخ ما آن را تأیید کرده است. [٧٩] صحیح جامع البانی، (شماره ۳٩۰۸)، برای آگاهی بیشتر به کتاب «كيف تعالج مريضكم بالرقية الشرعية» مراجعه شود.