مشخصات کتاب

راهکارهای شریعت برای پیشگیری و شفا
تأليف:

عبدالله سدحان


مترجم:

اسحاق دبیری