نمازهای فرض

نمازهای فرض بر مسلمان در هر شبانه روز پنج وقت است که عبارتند از: نماز صبح، که آن را نماز فجر یا بامداد گویند؛ نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، و نماز عشاء یا خفتن.

۱ ـ نماز صبـح: دو رکعت است و وقت آن از طلوع فجر صادق یعنی فجر دوم ـ روشنی‌ای که در آخر شب از جهت مشرق مى‌آید ـ تا طلوع آفتاب.

۲ ـ نماز ظهر: چهار رکعت است و وقت آن از اول زوال (مایل شدن) آفتاب از وسط آسمان شروع مى‌شود و تا هنگامی که سـایه هـر چـیز عـلاوه از سـایـه اصلی آفتـاب یک بـرابـر آن شود ادامه دارد[۲] .

۳ ـ نماز عصر: چهار رکعت است و وقت آن بعد از انتهای وقت نماز ظهر شروع مى‌شود تا اینکه سایه هر چیز دو برابر آن شود (و وقت ضرورت) تا قبل از غروب آفتـاب، که رنگ آن زرد شود ادامه دارد.

۴ ـ نماز مغرب: سه رکعت است و وقت آن از غروب آفتاب شروع شده و تا ناپدید‌شدن شفقِ سرخ ادامه دارد.

۵ ـ نماز عشـا چهار رکعت است و وقت آن بعد از انتهای وقت مغرب تا یک سـوم شب و یا نیمه اول شب ادامه پیدا مى‌کند.

[۲] و در نزد بعضى علماء و مذاهب اسلامى مانند مذهب أحناف وقت ظهر تا زمانى ادامه پیدا مى‌کند که سایهء هر چیز علاوه از سایهء اصلى دو برابر شـود، = = اگر سایهء اصلى جـوان (۱.۵) مترى در وقت زوال (هنگامیکه آفتاب بالاى سر ایستاده) (۲۰) سانتى متر بوده تا وقتى که سایهء او سه متر و (۲۰) سانتى متر شود وقت نماز ظهر ادامه دارد. (مترجم)