صفحه نخست فقه و اصول نماز جماعت جزاى كسانيكه نماز جماعت را بدون عذر ترک مى‌كنند:

جزاى كسانيكه نماز جماعت را بدون عذر ترک مى‌كنند:

نماز جماعت مزیت مهمى در جامعه إسلامى دارد، و نباید در أداى آن تهاون و تساهل و کسالت ورزید، و چنانکه از أحادیث زیر واضح است عدم حضور جماعت باعث عدم قبول نماز او مى‌شود، و معلوم است کسیکه نماز او کامل نیست به بقیه أعمال و کردار او نگاه نمى‌شود.

عبدالله بن عباسب روایت مى‌کند که رسول اللهص فرمودند:

«مـن سمع الـمنادى فلم يمنعه مـن اتباعه عذر - قالوا: وما العذر؟ - قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلّى» [۲۲].

«کسیکه أذان را شنید و در إجابت کردن آن عذرى او را منع نکرد، گفتند عذر مانند چه؟ فرمود: مانند ترس از دشمن، و یا مرض؛ نماز او قبول نمى‌شود».

یعنى نمازى که در خانه مى‌خواند از او قبول نمى‌شود.

همچنین در حدیث دیگرى روایت مى‌کند که آنحضرتص فرمودند:

«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلاَّ من عذر» [۲۳].

«کسی که أذان را بشنود ولى به نماز جماعت حضور نیابد نماز از او قبول نمى‌شود، مگر اینکه عذر داشته باشد».

و از أبى الدرداءس روایت است که فرمود از رسول اکرمص شنیدم که مى‌فرمود:

«ما من ثلاثة في قرية ولا في بدو لا تقام فيهم الصلاة إلاَّ قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنَّما يأكل الذئب من الغنم القاصية» [۲۴].

«هر سه نفرى که در قریه و یا بادیه نشینى باشند و نماز جماعت را بر پا نکنند، کسانى هستند که شیطان بر دل آنان سخت إحاطه کرده، پس بر شماست که به جماعت حاضر شوید، زیرا گرگ همیشه گوسفندى را که از چوپان دور شده مى‌خورد».

[۲۲] رواه أبوداود ۱/۳٧۳ حدیث رقم ۵۵۱، وصحيح سنن أبي داود ۱/۱۶۴، وابن ماجه حدیث ٧٩۳ - ۱/۲۶۰، وصحيح سنن ابن ماجه حدیث ۶۴۵، ۱/۱۳۲، والدارقطني في السنن ۱/۴۲۰، والحاكم في الـمستدرك ۱/۲۴۶، وغیرهم. [۲۳] رواه ابن ماجه حدیث رقم ٧٩۳، صحيح سنن ابن ماجه ۱/۱۳۲، ابن الـمنذر في الأوسط حدیث رقم ۱۸٩۸-۴/۱۳۵، وابن حبان في (الإحسان) حدیث رقم ۲۰۶۴- ۵/۴۱۵، والحاكم وصححه ۱/۲۴۵، وإرواء الغليل ۲/۳۳٧ وغیرهم. [۲۴] رواه أحمد في الـمسند ۵/۱٩۶، وأبو داود حديث رقم ۵۴۳، وصحيح سنن أبي داود حدیث ۵۴٧-۱/۱۶۲، (عون المعبود) ۲/۲۵۱، والنسائي في السنن ۲/ ۱۰۶-۱۰٧، وصحيح سنن النسائي حديث ۸۴۶۱/۲۸۱، وصحيح ابن خزيمه حدیث ۱۴۸۶، ۲/۳٧۱، والحاكم في الـمستدرك ۱/۲۴۵، وغیرهم.