صفحه نخست فقه و اصول نماز جماعت نماز اولين فرض‌ها و واجبات ديـن مبين إسـلام بعد ا...

نماز اولين فرض‌ها و واجبات ديـن مبين إسـلام بعد از شهادتين است:

گواهى دادن که خدائى بحق جز خداى یکتا نیست، و گواهى دادن به اینکه محمدص رسول و فرستاده خداست.

رسول اللهص در مکه سیزده سال مردم را به یکتا پرستى و توحیـد دعـوت فرمود، و از بت پرستى و شرک به خدا نهى کرد، و وقتى مسلمانان در روح و جان ایشان عقیده توحید و یکتا پرستى مستقر و محکم و ثابت گردید، و إیمان کامل به خدا و رسول خداص آوردند، خداوند نماز پنجگانه را بر مسلمانان فرض نمود، و رسول اکرمص سه سال قبل از هجرت به مدینه آن را در مکه أدا مى‌کردند.