فهرست منابع و ماخذ

۱- قرآن کریم.

۲- آملی، تفسیر تسنیم، قم، اسراء، ۱۳٧۸.

۳- ابن میثم، شرح نهج البلاغه، قربانعلی محمدی مقدم، مشهد، آستان قدس، ۱۳٧۵.

۴- ثقفی تهرانی، حاج میرزا محمد، تفسیر روان جاوید، قم، برهان، ۱۳٧۶.

۵- جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، قم، هجرت، ۱۳٧۶.

۶- خرم دل، مصطفی، تفسیر نور، تهران، احسان، ۱۳٧۴.

٧- درایتی مصطفی، عباس علیزاده، سید موسی صدر، صحیفه سجادیه، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳٧٧.

۸- رازی، ابوالفتوح، تفسیر روض الجنان و روح الجنان، محمد جعفر یاحقی، محمد مهدی ناصح مشهد، آستان قدس، ۱۳٧۱.

٩- سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، قم، توحید، ۱۳۶۰.

۱۰- طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، محمد تقی مصباح یزدی، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، ۱۳۶۴.

۱۱- طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، علی کرمی، تهران، فراهانی، ۱۳٧۸.

۱۲- طیب، عبدالحسین، تفسیر اطیب الطبیان، تهران، اسلام، ۱۳٧۴.

۱۳- عسکری، مرتضی عطا محمد سردارنیا، تهران، بعثت، ۱۳٧۳.

۱۴- قرائتی، محسن، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بعثت، ۱۳٧۱.

۱۵- قرشی، علی اکبر، تفسیر نور، تهران، بعثت، ۱۳٧۱.

۱۶- لاهیجی، بهاء الدین محمد بن شیخعلی الشریف، تفسیر شریف لاهیجی، محمد ابراهیم آیتی، تهران، نشر داد، ۱۳٧۳.

۱٧- محمد کریمی، ابوبکر، چند آیه از کلام الله در فضایل اصحاب رسول الله، مهاباد، کاوش، ۱۳۶۵.

۱۸- مدرسی، سید محمد تقی، تفسیر هدایت، عبدالحمید آیتی، احمد آرام، مشهد، آستان قدس، ۱۳٧۸.

۱٩- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳٧۶.

۲۰- نمله، عبدالکریم بن علی، مخالفه الصحابی الحدیث النبوی الشریف، ریاض، مکتب الرشد، ۱۴۲۰.