صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی بر منزلت صحابه رضی الله عنهم از دیدگاه مفسران شیعه منافقین خواستار دلهره و اضطراب در بین مسلمانان بود...

منافقین خواستار دلهره و اضطراب در بین مسلمانان بودند

منافقین بیمار دلانی هستند که قصد ندارند دست از فساد انگیزی بردارند و از کسانی هستند که اخبار و شایعات دروغی در مردم انتشار می‌دهند، تا از آب گل آلود اغراض شیطانی خود را بدست آورند و یا حداقل در بین مسلمانان دلهره و اضطراب پدید آورند لذا خداوند قسم یاد می‌کنند که اگر اینان چنین قصدی داشته باشند ای پیامبر تو را مامور می‌کنم تا علیه ایشان قیام کنی و نگذاری در مدینه و در جوارت زندگی کنند، بلکه از این شهر بیرونشان منی و جز مدتی کم مهلتشان ندهی و منظور از این مدت کم فاصله بین مامور شدن و ماموریت را انجام دادن است. (همان، ج۱۶، ص ۵۳۲.)