طرح چند سوال کلی

قبل از پرداختن و تفسیر و توضیح درباره‌ی صفات و خصوصیات اصحاب و یاران رسول اللهص و همچنین خصوصیات منافقین لازم است تا در این ارتباط سوالاتی را مطرح نموده و آن گاه در صدد پاسخ گویی به این سوالات از دیدگاه مفسران شیعه بر آییم.

۱- صحابه چه کسانی هستند؟

۲- با وجود اینکه ایمان اصحاب و یاران رسول اللهص برای یهود و نصاری می‌تواند الگو قرار بگیرد و به این وسیله راه نجات آن‌ها را فراهم آورد آیا الگو گرفتن از ایمان آن‌ها برای مسلمانان کنونی لازم و ضروری به نظر نمی‌رسد تا به این وسیله به هدایت راه یابند؟

۳- آیا رضایتی که خداوند از اصحاب و یاران پیامبرص اعلام می‌دارد یک رضایت مقطعی و مخصوص به یک دوران خاص است یا یک رضایت دائمی و همیشگی؟

۴- منظور از سابقین اولین چه کسانی هستند؟

۵- با وجود اینکه خداوند به سابقون اولون وعده بهشت می‌دهد آیا ممکن است که این‌ها کاری انجام دهند که موجبات نارضایتی پروردگار را فراهم آورند به گونه‌ای که مستحق بهشت نبوده در صورتی که خداوند قبلاً بهشتی بودن آنان را امضاء نموده است؟

۶- منظور توبه پذیری خداوند از پیامبر و اصحاب و یارانش چیست؟

٧- خداوند به اصحاب و یاران رسول اللهص که از گناهان کبیره اجتناب و دوری می‌ورزند چه چیز را نوید می‌دهد؟

۸- حالات اصحاب و یاران رسول اللهص هنگامی که از آن‌ها گناهی سر می‌زد چگونه بود؟

٩- خصوصیات اصحاب و یاران پیامبرص چیست؟

۱۰- منافقین دارای چه خصوصیات و صفاتی هستند که می‌توان به راحتی آن‌ها را از صحابه جدا نمود؟