تقدیم به:

پیامبر گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت که یارانی را تربیت نمود که ذره‌ای از احکام و دستورات او تخلف نورزیدند اصحاب و یاران رسول اللهص که در راه دفاع و اشاعه‌ی ارزش‌های والای ایمانی و انسانی سر از پا نشناختند و در راه فرمانبری از رسول اللهص ذره‌ای کوتاهی نورزیدند. و تمامی خوانندگانی که جویای حقیقت و درصدد پیمودن راه اولیای الهی می‌باشند.

- کسانی که بعد از هزار و چهارصد سال باری دیگر کوله بار رنج و محنت رسول اللهص را بر دوش می‌کشند و قریه به قریه و شهر به شهر می‌گردند تا شاید بتوانند سنتی از سنت‌های گهر بار او را زنده نمایند و هدف مقصدی غیر از رضای خداوند ندارند.