صفحه نخست تاریخ اسلام ده یار بهشتی اما سعد بن ابی وقاص چگونه کسی است؟

اما سعد بن ابی وقاص چگونه کسی است؟

سعد بن ابی وقاص صحابی بزرگوار از خاندان بنی زهره بود، بنی زهره خاندان آمنه بنت وهب مادر پیامبر ج بودند وپیامبر ج به خویشاوندان مادرش افتخار می‌کرد.

او سعد بن ابی وقاص امیر ابواسحاق قریشی زهری مکی یکی از ده نفری است که پیامبر ج به آن‌ها مژده بهشت داده بود ونیز یکی از اولین افرادی است که به اسلام روی آورد ویکی از شرکت کنندگان در جنگ بدر وصلح حدیبیه ونیز یکی از اعضای شورای شش نفره که حضرت عمرس برای خلافت بعد از خود انتخاب کرده بود، می‌باشد [٧۰].

مادرش حمنه بنت ابوسفیان بن امیه بن عبدشمس بن عبدمناف بود. سعد در هفده سالگی به دین اسلام گروید، ‌قدی کوتاه داشت و دارای اندامی درشت وکلفت وموهای زیادی بود [٧۱].

سعد فرزند مالک بن اهیب بن عبدمناف ابن زهره است.

احادیث زیادی از پیامبر ج روایت نموده است پانزده حدیث از احادیث او را بخاری ومسلم به اتفاق روایت کرده‌اند وپنج حدیث فقط بخاری روایت کرده است وهیجده حدیث مسلم به تنهایی از سعد روایت کرده است. اسلام آوردن سعد ومخالفت کردن مادرش داستان زیبایی دارد.

[٧۰] سیر اعلام النبلاء، ترجمه ۵ ج ۱ ص ٩۳. [٧۱] طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۰۱.