صفحه نخست تاریخ اسلام ده یار بهشتی حضرت عثمان بن عفانس <...

حضرت عثمان بن عفانس [۲۰]

«آیا از مردی حیا نکنم که فرشتگان از او شرم می‌کنند».

(رسول اکرم ج) [۲۱]

[۲۰] مهمترین منابعی که در نوشتن سیرت عثمان س مورد استفاده قرارگرفته‌اند عبارتند از: سیرت ابن هشام، طبقات ابن سعد ج ۳، الریاض النضرة فی مناقب الشعر، تاریخ الطیری ج. [۲۱] مسلم (۲۴۰۱).