ابوبکر صدیقس [۱]

بسم الله الرحمن الرحیم

«خداوند مرا به سوی شما مبعوث کرد شما گفتید تو دروغ می‌گویی، اما ابوبکر گفت راست می‌گوید ومرا با جان و مالش یاری داد».

پیامبر ج [۲]

[۱] مهمترین مراجع مورد استفاده در نوشتن سیرت ابوبکر صدیق/ عبارتند از: سیرت ابن هشام – صحیح بخاری – صحیح مسلم و تاریخ الخلفاء. [۲] صحیح بخاری، فضائل الصحابة.