مشخصات کتاب

ده یار بهشتی
تأليف:

عبدالمنعم هاشمی


مترجم:

محمد گل گمشادزهی