حديث ۵: (بر حق‌ترين مردم به نيكي)

أبوهریره س گوید: مردی به نزد رسول اکرم ص آمد و گفت: ای رسول خدا! «مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ»[متفق عليه] [۵] . «چه کسی شایسته ترین مردم به نیکی من است؟ فرمود: مادرت، آن مرد این جمله را سه بار تکرار مى‌کرد، و رسول اکرم ص در جواب مى‌فرمود: مادرت، و چهارمین بار در جواب فرمود: پدرت».