مقدمه مؤلف

الحمد لله الـمحمود بما له من الأسماء الحسنى, والصفات الكاملة العليا, وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى.والصلاة والسلام على نبينا محمد, أجمع الخلق لكل وصف حميد, وخلق رشيد, وقول سديد, وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد, وبعد:

هیچ سخن و گفتاری بعد از سخن و گفتار خدا صادق و پر نفع و فایده و در برگیرنده خیر این دنیا و آخرت نیست، مگر سخن و گفتار رسول خدا و حبیب او محمد ص، چون او آگاه‌ترین مخلوقات و ناصح‌ترین و هدایت کننده‌ترین و فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین و آموزنده‌ترین و بیان کننده‌ترین مخلوقات است.

و این رساله شامل است بر پنجاه حدیث از احادیث آداب نبوی که در صحیح بخاری و مسلم آمده و مسلمان را بر اقتدا و تأسی به آن تشویق مى‌کند، تا اینکه آداب و اخلاق و عادات او بر منهج و روش مستقیم و مسلک قویم باشد و تا اینکه مسلمان بتواند بعضی از این احادیث نبوی را حفظ نماید. تا اینکه این احادیث مختصر کلیدی برای حفظ کردن غیر از آن باشد، و مقصود ما بیان و توضیح نیکی به مردم است و اینکه آنرا در مسابقه ها برای حفظ قرار دهند و در تعطیلات و غیره از آن در مسابقه ها استفاده ببرند.

از خداوند خواهانیم که این عمل را خالص برای رضا و خشنودی خود قرار دهد، و فایده آن را به همگان برساند، اوست قادر بر همه چیزها.

خالد بن عبدالرحمن العسكر