فهرست منابع

۱- قرآن مجید.

۲- شیخ‌الهند مولینا شبیر احمد، دیوبندی، (۱۳۶۲)، تفسیر کابلی