خلاصه‌ی کلام

بار خدایا مرا هدایت کن با کسانی که تو هدایت کرده‌ای.

مرا سلامتی عطا بفرما با کسانی که تو سلامتی آنها را عطا فرموده‌ای.

مرا سرپرستی کن با کسانی که تو سرپرستی آنها را بر عهده گرفته‌ای.

ای خداوندی که لطف‌هایت بر بندگان مخفی است نجات بده و عافیت بده و محفوظ‌مان کن از چیزهایی که در دنیا و آخرت از آن می‌ترسیم.

ای خداوندا ظالمان را با ظالمان دفع کن و مسلمین را در بین آنها محفوظ و سلامت نگه‌دار.

بار خدایا امور زندگانیمان را خود به عهده گیر و ما را با (۱) نفس اماره (۲) شیطان وسوسه‌کننده (۳) جامعه و اطرافیان فاسد وسوسه‌انگیز تنها مگذار.

بار خدایا رفتار را با اطرافیان «همچون پدر ـ مادر ـ برادر ـ خواهر ـ همسر ـ فرزند ـ همسایه ـ برادران و خواهران دینی و شاگردانمان» به ما بیاموز.