کم‌کنندگان

۱- آنان که چون از مردم چیزی را می‌خرند پر و کامل می‌خرند و چون به مردم می‌فروشند کم می‌دهند اینها اشخاصی هستند که ایمان به آخرت ندارند و به همین جهت برای مال بیشتر برای دنیای فانیشان دست به چنین اقدامی می‌زنند.

۲- ذکر پیمانه و وزن معلوم می‌دارد که هم به پیمانه و هم به وزن کم می‌دهند.