مختال فخور

۱- عادت اکثر دولتمندان متکبر این است که بسیار لاف و گزاف می‌زنند و چون نام انفاق، زکات، صدقات و ... به میان می‌آید پولی از آنها وصول نمی‌شود. توفیق رفیقشان نمی‌شود که در کار نیک شرکت کنند و دیگران را نیز به قول و فعل خود دعوت می‌کنند مناع‌الخیر هستند. نمی‌دانند اگر خرج کنند فایده خواهند دید و اگر شانه خالی کنند مورد خسران و زیان واقع خواهند شد.