مکذبین

۱- منکر روز جزا و در حقیقت منکر ربوبیت الهی هستند پس جزای اعمالشان را خواهند دید.