مکذبین

۱- سرگرم بازی و خنده هستند و با سخنان بیهوده آخرت و مکافات را دروغ می‌پندارند پس در آن روز ایشان به خرابی و تباهی سخت خواهند رسید.