خراصون

۱- قطعیات و یقینیات را رد می‌کنند و در سخن دین از تخمین و حدس و گمان کار می‌گیرند.

۲- غرق نادانی هستند و از خدا و آخرت غافل‌اند به علت غوطه‌ور شدن در لذات دنیایی.

۳- از روی انکار می‌پرسند روز مجازات چه وقت فرامی‌رسد؟ چرا این قدر دیر می‌آیی؟ اگر راست می‌گوید پس چرا روز انصاف نمی‌آید؟