خاسرون

۱- باقی را ترک می‌کنند و مشغول فانی می‌شوند.

۲- اعلی را گذاشته و متوجه ادنی می‌شوند.

۳- مال و اولاد از نعمات خداوند به انسان‌هاست اما مواظب باشید آنقدر به آنها مشغول نشوید که از یاد خدا غافل شوید و آخرت خود را بر باد دهید پس در آن صورت از زیانکاران خواهید بود که عمر خود را در راه عوامل دنیوی صرف کرده‌اید و این خاسرون کامل است.