خاسرون

۱- شیطان بر تمام وجودشان تسلط پیدا کرده است و آنچنان آنها را مشغول امور دنیا گردانیده است که خداوند و روز رستاخیز را فراموش کرده‌اند به راستی اینها خود گروه شیطانند و همانا زیانکاران دنیا و آخرتند نه در دنیا کامیاب خواهند شد و نه در آخرت راه نجات دارند. «گویند مردی مفسد شیطان را در خواب دید که بر کتفش زنجیرهای فراوانی از احشام ریز و متوسط و درشت و ... وجود داشت. نزدیک شد و از شیطان پرسید این زنجیرها برای چیست؟ شیطان گفت: برای اینکه بندگان خدا را اسیر کنم و به دنبال خود بکشم. مرد گفت: پس چرا اندازه آنها فرق می‌کند شیطان گفت: زنجیر ضعیف متعلق به بنده ضعیف نفس است تا بخوانمش به دنبالم می‌آید. اما بعضی از بندگان اراده و ایمان قوی دارند باید با زنجیر محکم‌تر آنها را آنقدر وسوسه کرد تا از راه به در شوند. مثلاً این زنجیر محکم متعلق به فلان عابد است اما باز هم هر کار می‌کنم از خداپرستی و راه است منحرف نمی‌شود. مرد پرسید پس زنجیر من کدام است. شیطان گفت: تو زنجیر نمی‌خواهی تو خودت همواره به دنبال من هستی و با رفتارهای زشت و دعوت کردن به فساد به ما نیز کمک می‌کنی! پس ایشانند گروه شیطان و زیانکاران».